ICT / e-health

De eerstelijnszorg heeft grote behoefte aan goed werkende ICT en informatieoverdracht om de kwaliteit, beschikbaarheid en betaalbaarheid van de zorg te verbeteren. Tal van technologische initiatieven kunnen er aan bijdragen dat processen tussen zorgverleners en patiënten en tussen zorgverleners onderling beter verlopen. Voor een goed resultaat moeten zij hierin wel worden ondersteund en gestimuleerd.

Wat doet WSV Support?

WSV Support ondersteunt en faciliteert wijksamenwerkingsverbanden en daarbij aangesloten zorgverleners op het gebied van ICT en e-health.

Een belangrijke rol is weggelegd voor de commissie ICT, bestaande uit huisartsen, praktijkondersteuners, multidisciplinaire zorgverleners en medewerkers van WSV Support. De commissie adviseert in relatie tot ICT, digitale communicatie, ketensystemen en e-health. Hierbij staat de meerwaarde voor zorgverleners en de patiënt voorop en dienen investeringen maatschappelijk verantwoord te zijn.

WSV Support zet zich in voor onder meer de volgende projecten en netwerken:

Online inzage in het patiëntendossier (OPEN)

WSV Support ondersteunt huisartsenpraktijken om online inzage in het patiëntendossier/portaal (OPEN) mogelijk te maken. Dit door middel van een koppeling met een HIS-patiëntenportaal inclusief scholing en voorlichtingsmateriaal voor patiënt en praktijk. Dit project wordt uitgevoerd vanuit een regionale coalitie in samenwerking met Sleutelnet. Daarnaast nemen we deel aan een project om het PGO-gebruik (persoonlijke gezondheidsomgeving) van patiënten te meten en aan een project om patiënten te stimuleren om van het patiëntenportaal gebruik te maken.

VIP Samenwerken

VIP Samenwerken is een communicatiemiddel, gekoppeld aan het Huisarts Informatie Systeem (HIS), waarmee huisartsen andere zorgverleners kunnen consulteren en berichten kunnen uitwisselen met en over patiënten. WSV Support implementeert en borgt gegevensuitwisseling met de patiënten binnen de multidisciplinaire samenwerking en met andere domeinen.

Voorbereidende vragenlijsten en beeldbellen via VIP

Elk WSV moet via VIPLive / VIP Samenwerken de mogelijkheid krijgen tot beeldbellen en voorbereidende vragenlijsten ten behoeve van een consult door de POH-Somatiek en/of POH-GGZ. WSV Support ondersteunt bij de implementatie van de voorbereidende vragenlijsten, organiseert bijeenkomsten voor de POH’s en ontwikkelt een handreiking voor patiënten.

Regionale (big) data

WSV Support ondersteunt huisartsenpraktijken bij dataextractie ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek. De gepseudonimiseerde zorggegevens in de ELAN-huisartsendata geven een accuraat en actueel beeld van de zorg die huisartsen leveren aan hun patiënten. Door het regionaal hergebruik van deze data in benchmarks en onderzoek ontstaat een lerend zorgsysteem.

Inzet e-health tools

WSV Support is betrokken bij de ontwikkeling van een e-health set van tools voor inzet op de praktijk (multidisciplinair) en bij de patiënt. Dit met als doel om verlaging van de werkdruk en verbetering van de communicatie en registratie te realiseren.

Digicoach

Digicoaches van WSV Support ondersteunen zorgprofessionals in het vergroten van hun digitale vaardigheden. Bijvoorbeeld voor het werken met het elektronisch cliënten- of patiëntendossier, beeldbellen en allerlei andere e-health toepassingen. Door goed met digitale technologie overweg te kunnen, wordt onder meer de werkdruk lager, kan de patiënt meer regie krijgen en wordt zorg op afstand mogelijk gemaakt.

Gezonde Zorg Gezonde Regio

WSV Support stimuleert en begeleidt wijksamenwerkingsverbanden in het project Gezonde Zorg Gezonde Regio (GZGR) middels de inzet van onder andere aanvullende scholingen.

Sleutelnet

WSV Support participatie op stuurgroep- en projectniveau in Sleutelnet, het samenwerkingsverband van zorgpartijen in Zuid-Holland Noord op het gebied van zorgcommunicatie.

Overlegtafel ICT Rijn en Duin

WSV Support neemt deel aan de regionale overlegtafel ICT. Het doel hiervan is om regionale ICT-speerpunten uit te werken, input te leveren voor de regionale ICT-visie en begeleiding van regionale ICT-projecten.

Gerelateerde artikelen: