Partners

WSV Support hecht veel waarde aan nauwe samenwerking met ketenpartners. De coöperatie participeert in organisaties als ZWconnect en Knooppunt Ketenzorg en is gesprekspartner voor regionale stakeholders zoals gemeenten, GGZ, wijkverpleging en ziekenhuizen.


Zorg en Zekerheid

WSV Support werkt samen met Zorg en Zekerheid. Deze preferente zorgverzekeraar zet zich samen met zorgprofessionals, patiënten- en cliëntenorganisaties, gemeenten en werkgevers in voor de beste en efficiënte zorg, evenals voor preventie en gezondheidsbevordering. Daarnaast maakt Zorg en Zekerheid zich sterk voor de vorming van wijksamenwerkingsverbanden en regio-organisaties.

Voor meer informatie: https://www.zorgenzekerheid.nl/zorgprofessionals.htm

Knooppunt Ketenzorg

Vanaf 2014 is WSV Support aangesloten bij de stichting Knooppunt Ketenzorg. Dit is het samenwerkingsverband van regionale zorggroepen en GEZ’en. Binnen deze structuur werken huisartsen, fysiotherapeuten, diëtisten en apothekers aan de totstandkoming van regionale ketenzorgprogramma’s in samenwerking met de cure en care instellingen in de regio.

Voor meer informatie: www.knooppuntketenzorg.nl


Transmuralis

Transmuralis is het samenwerkingsverband tussen verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, ziekenhuizen, huisartsen, revalidatiezorg en GGZ in Zuid-Holland Noord. Transmuralis bevordert de kwaliteit en regionale samenhang in de zorg en werkt aan het oplossen van knelpunten die zorgvragers, zorgverleners en managers ervaren. Het uitgangspunt: de juiste zorg op de juiste plaats en tijd, door de juiste zorgverlener. WSV Support heeft zitting in het dagelijks bestuur van Transmuralis.

Voor meer informatie: www.transmuralis.nl 


ZWconnect

ZWconnect is de regionale werkgeversorganisatie van en voor zorg- en welzijnsorganisaties in Rijn Gouwe, Haaglanden en Nieuwe Waterweg Noord. Met een uitgebreid netwerk in zorg en welzijn, onderwijs, gemeenten en andere samenwerkingspartners werkt ZWconnect aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt met voldoende, bekwaam en gemotiveerd personeel. ZWconnect leert, deelt, inspireert en legt verbinding tussen landelijke en regionale initiatieven. WSV Support heeft zitting in het bestuur van ZWconnect.

Voor meer informatie: www.zw-connect.nl