Privacyverklaring

Privacyverklaring van Zorggroep ROH West Nederland
Uw toestemming
Door u in te schrijven bij aangesloten huisartsen-, diëtisten-, fysiotherapiepraktijken en apotheken in het regiogebied van Zorggroep ROH West-Nederland, gaat u akkoord met de manier waarop deze praktijken uw gegevens verwerken zoals is beschreven in dit document. Ook verklaart u de privacy van andere betrokkenen - dat wil zeggen patiënten en zorgverleners - te respecteren.

Omgang met uw persoonsgegevens
Toegang tot uw gegevens hebben:
- Uzelf;
- De zorgverleners, medewerkers en waarnemers in de praktijken en apotheken aangesloten bij Zorggroep ROH West-Nederland die direct
  betrokken zijn bij de hulpverlening aan u;
- Enkele beheerders van onze dossiers.
Al deze mensen hebben getekend voor geheimhouding.

Praktijken en apotheken
In de aangesloten praktijken en apotheken kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

De plichten van de Zorggroep ROH West-Nederland
Onze Zorgroep is in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de Zorggroep plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoen wij als volgt:

- Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld: voor zorgverlening; voor doelmatig beheer en beleid. 

- Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.

- U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door
  uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.

- Alle medewerkers binnen onze Zorggroep hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.

- Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

- Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de zorgverlener.

Uw rechten als betrokkene:
U heeft de volgende rechten:
- Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
- Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
- Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
- Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen
  als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke
  regeling niet bewaard moeten blijven.
- Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
- Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.
- Het recht op een elektronisch afschrift van gegevens die u zelf heeft ingevoerd zoals in een vragenlijst of in het portaal van
  de praktijk (dataportabiliteit).

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraag per email of schriftelijk kenbaar maken aan de betreffende zorgverlener. De Zorggroep beheert deze gegevens niet zelf dus raadpleeg uw huisarts, diëtist, fysiotherapeut of apotheek. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
Voor verstrekking van uw persoonsgegevens is uw uitdrukkelijke toestemming nodig. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. De zorgverlener kan de zwijgplicht doorbreken, wanneer gevreesd kan worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners die bij uw zorgverlening zijn betrokken zoals de apotheker, een waarnemer op de huisartsenpost of een specialist in het ziekenhuis.

Op welke wijze gegevens door uw zorgverlener worden gedeeld vindt u terug in de privacyverklaring van de desbetreffende zorgverlener.

Digitaal patiënten/medicatie dossier (Calculus VIPLive, mijngezondheid.net, PGO)
Als u gebruik maakt van het digitaal medisch dossier, verwerken wij uw persoonsgegevens en de gegevens met betrekking tot uw medische geschiedenis om u toegang te verlenen tot uw dossier.
Onze Zorggroep heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens en medische gegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking of verstrekking. Wij raden u aan uw wachtwoord geheim te houden en niet met anderen te delen en bovendien regelmatig uw wachtwoord te wijzigen.

Uitwisseling gegevens
Onze zorgverleners wisselen, nadat u hen hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, via relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP). Bent u 's avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. In deze uitwisseling van gegevens speelt de Zorggroep geen rol, hiertoe dient u zich bij uw zorgverlener te melden.

Vraag of klacht
Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie gegevens gedeeld worden of de omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw zorgverlener hierover graag met u in gesprek. Als deze communicatie niet leidt tot een bevredigend resultaat, neemt u contact op met Jaap van der Kamp, functionaris gegevensbescherming (FG) van ROH West-Nederland.

Contactgegevens Functionaris Gegevensbescherming: Jaap van der Kamp fg@wsvsupport.nl (geregistreerd via AP)

Daarnaast verwijzen wij naar de klachtenregeling conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), waar wij aan voldoen.

Zorggroep ROH West Nederland, Jan van Brabantweg 21, 2171 HC Sassenheim.
website www.wsvsupport.nl | email info@wsvsupport.nl | tel 0252-767099